Signos raises $20 million to sprinkle AI fairy dust on the weight loss industry

Signos raises $20 million to sprinkle AI fairy dust on the weight loss industry